Thông báo Tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyênnghiệp Học kỳ I, năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cho sinh viên học lại các học phần

thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Học kỳ I, năm học 2016-2017

             Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-ĐHVHHCM ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            Căn cứ vào khung thời đào tạo năm học 2016 – 2017, kế hoạch tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên:

- Đăng ký học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ở các học kỳ trước theo kế hoạch học tập của các khoa, bộ môn.

-  Đăng ký học phần học lại không trùng với lịch học của các lớp học phần khác.

- Thời gian đăng ký từ ngày 04/7/2016 đến 4/8/2016 tại Phòng Đào tạo. Sau thời gian đăng ký này các yêu cầu học lại của sinh viên đều không được giải quyết.

- Liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn chi tiết nội dung, thủ tục đăng ký học phần phải học lại.

- Trong trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký học lại một học phần, Trường sẽ xem xét tổ chức lớp học vào học kỳ hè, năm học 2016-2017