Thông báo tổ chức Học kỳ hè năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cho sinh viên học lại các học phần

thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Học kỳ hè năm học 2016-2017

 

            Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-ĐHVHHCM ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            Căn cứ vào khung thời đào tạo năm học 2016 – 2017, kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học hè dành cho các đối tượng sinh viên học vượt, học chậm tiến độ và sinh viên học lại các học phần, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên:

- Đăng ký học vượt, học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong học kỳ hè.

-  Số lượng sinh viên đăng ký học phải đảm bảo sĩ số tối thiểu (40 sinh viên/lớp học phần).

- Thời gian sinh viên đăng ký học hè từ ngày 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017 tại Phòng Đào tạo.

- Thời gian bắt đầu học từ ngày 03/7/2017 đến ngày 12/8/2017 dành cho tất cả các học phần mà sinh viên có nhu cầu đăng ký học tại cơ sở 1 của nhà Trường.

- Sinh viên được tổ chức học lại, tiền học phí sẽ quy định như sau:

            + Sinh viên học vượt đóng học phí tại Phòng Tài vụ

            + Sinh viên học lại đóng học phí tại Phòng Đào tạo

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học hè liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn.

- Sinh viên xem danh sách, bảng thông báo các học phần đăng ký học tại Website của trường và qua email của các lớp.