KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

     

Khung thời gian đào tạo học kỳ II, năm học 2017-2018 là 24 tuần, bắt đầu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 29/6/2018. Cụ thể:

- Sinh hoạt đầu học kỳ, ngày 15/01/2018.

- Học tập 18 tuần, từ ngày 16/01/2018 đến ngày 08/6/2018.

- Thi kết thúc học phần 03 tuần. Sau buổi học cuối cùng của mỗi học phần từ 3 tuần đến 1 tháng, các khoa/bộ môn phối hợp với Phòng khảo thí và đảm bảm chất lượng giáo dục nghiên cứu sắp xếp lịch thi kết thúc học phần theo nguyện vọng của sinh viên nhằm giảm tải vào đợt thi cuối học kỳ. Các lớp thực tập giữa khóa, thực tập cuối khóa thi trước khi đi thực tập.

- Sinh viên bình bầu rèn luyện ngày 29/6/2018.

- Thời gian nghỉ Lễ, Tết:

+ Tết Nguyên Đán: 03 tuần, từ ngày 03/02/2018 đến ngày 25/02/2018;

+ Kỷ niệm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày 24/3/2018;

+ Giỗ tổ Hùng Vương: ngày 25/4/2018;

+ Giải phóng Miền Nam, Quốc tế lao động: ngày 30/4/2018, ngày 01/5/2018.

Số lượng tín chỉ có thể bố trí dạy và học từ 17 đến 20 tín chỉ theo các chương trình đào tạo đại học và cao đẳng của Nhà trường. 

1. Quy trình tổ chức đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập: 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

  • 1

Thống kê những học phần sinh viên của từng lớp, từng khóa đã học và chưa học từ học kỳ I, năm học 2017-2018 trở về trước

Các khoa, bộ môn

Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

  • 2

Xác định danh sách các học phần dự kiến tổ chức đào tạo (tối đa là 25 tín chỉ)

Phòng Đào tạo, Khoa LLCT&KTĐC, Khoa Văn hóa học và các khoa, bộ môn khác

Từ ngày 08/12/2017 đến ngày 15/12/2017

  • 3

Gửi danh sách các học phần dự kiến tổ chức đào tạo đến sinh viên (chú ý đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần)

Các khoa, bộ môn

Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 22/12/2017

  • 4

Họp lớp sinh viên (lớp hành chính) để chọn và thống nhất số lượng học phần, số lượng tín chỉ học tập trong học kỳ

Trưởng/Phó các khoa, bộ môn hoặc GV chủ nhiệm/cố vấn học tập

Từ ngày 22/12/2017 đến ngày 29/12/2018

  • 5

Gửi kết quả đăng ký kế hoạch học tập của sinh viên các lớp về Phòng Đào tạo

Các khoa, bộ môn

Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 02/01/2018

  • 6

Bố trí giảng viên giảng dạy các học phần, chuyển lịch về Phòng Đào tạo

Các khoa, bộ môn

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 09/01/2018

  • 7

Đăng ký, duyệt đăng ký lớp học phần trong cổng thông tin quản lý đào tạo (đảm bảo sĩ số lớp tối thiểu/tối đa theo quy định)

Phòng Đào tạo

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 09/01/2018

  • 8

Hoàn chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ (thời gian, học phần, số tín chỉ, họ và tên giảng viên, phòng học)

Phòng Đào tạo

Từ ngày 09/01/2018 đến ngày 13/01/2018

  • 9

Đăng nhập cổng thông tin quản lý đào tạo kiểm tra thông tin đăng ký học tập; đóng học phí online

Sinh viên;

GV chủ nhiệm/cố vấn học tập theo dõi

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/01/2018

  • 10

Xin hủy học phần, đăng ký học phần bổ sung, đăng ký học lại (nhận và điền thông tin theo mẫu đơn do Phòng Đào tạo phát hành)

Sinh viên;

Phòng Đào tạo

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/01/2018

 2. Những điều sinh viên cần lưu ý:

- Đăng ký vào lớp học phần nào thì học tập theo lịch của lớp đó, không được tùy tiện thay đổi lịch học và lớp học.

- Sử dụng thẻ ngân hàng Vietinbank hoặc sử dụng thẻ ngân hàng khác có đăng ký dịch vụ online để đóng học phí. Lệ phí sinh viên sử dụng dịch vụ đóng học phí online của Viettinbank là 2.200 đồng với một giao dịch thành công.

- Sinh viên không đóng học phí đúng kỳ hạn sẽ không có tên trong danh sách học tập.

- Đăng ký học lại học phần: lịch học lại tránh trùng với lịch học các học phần đăng ký trong học kỳ. Trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký học lại học phần, Nhà trường sẽ xem xét tổ chức lớp học riêng trong học kỳ hoặc trong tổ chức lớp vào học kỳ Hè.

- Học kỳ Hè (dành cho sinh viên học vượt/học chậm tiến độ/học lại lớp riêng): Thời gian mở lớp 06 tuần, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/8/2018, với điều kiện số lượng sinh viên đăng ký học đảm bảo sĩ số tối thiểu 40 sinh viên/lớp học phần. Trường hợp sĩ số thấp hơn mức tối thiểu, để tổ chức lớp phải có ý kiến của Hiệu trưởng. Danh sách đăng ký học kỳ Hè tập trung theo từng lớp sinh viên, có chữ ký sinh viên xác nhận đăng ký học phần, gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 11/5/2018.

Kính đề nghị các khoa, bộ môn, các phòng liên quan triển khai kế hoạch kịp thời và hiệu quả đến sinh viên.                                                               

                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                              

   

                                                                         Nguyễn Thanh Tùng