Đăng ký học phần bổ sung, đăng ký học lại

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

          Các sinh viên đăng ký học phần bổ sung, đăng ký học lại (nhận phiếu và điền thông tin theo mẫu đơn phát hành trực tiếp tại Phòng Đào tạo). Thời Gian đăng ký Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/01/2018. Sinh viên căn cứ vào lịch học bên dưới để đăng ký học phần.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

   LỚP ĐH. QLHĐ ÂM NHẠC+ QLHĐ NGHỆ THUẬT

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

103

Sáng 5

01/03- 10/05/18

(Tuần 7- 17)

Hà Thị Vân Khanh

 1. 005

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

103

Sáng 2

26/02- 16/04/18

(Tuần 7- 14)

Lê BáVương

 1. 005

Tự luận

 

3

DDC09

Mỹ học đại cương

2

103

Sáng 2

23/04- 18/06/17

(Tuần 15- 23)

Nguyễn T. Thu Hiền

 1. 005

Tự luận

 

4

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- lớp 1

 

2

51

Chiều 3

06/03- 24/04/18

(Tuần 8- 15)

Trần Quốc Huy (Ca1)

Sân trường CS1

Thực hành

 

5

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- lớp 2

2

52

Chiều 3

06/03- 24/04/18

(Tuần 8- 15)

Trần Quốc Huy (Ca2)

 

6

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Sáng 4

07/03- 20/06/18

(Tuần 8- 23)

 

 

 

 

           

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

LỚP ĐH. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

77

Sáng 6

02/03- 11/05/18

(Tuần 7- 17)

Trần Quốc Hoàn

 1. 005

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

77

Sáng 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

Lê Bá Vương

 1. 005

Tự luận

 

3

DDC09

Mỹ học đại cương

2

77

Sáng 3

24/04- 12/06/18

(Tuần 15- 22)

Nguyễn T. Thu Hiền

 1. 005

Tự luận

 

5

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

77

Chiều 3

06/03- 24/04/18

(Tuần 8- 15)

Nguyễn Duy Đức (Ca1)

Sân trường CS1

Thực hành

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Chiều 2

05/03- 18/06/18

(Tuần 8- 23)

 

 

 

 

           

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

LỚP ĐH. BẢO TÀNG+ DÂN TỘC THIỂU SỐ+ QUẢN LÝ DI SẢN VH

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

50

Chiều 5

01/03- 10/05/18

(Tuần 7- 17)

Trần Quốc Hoàn

 1. 005

Tự luận

 

2

DDC15

Lịch sử tư tưởng PĐ& VN

2

50

Chiều 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

Đàm Anh Tuấn

 1. 005

Tự luận

BT, QLDS, DTTS học cùng lớp BT khóa 2015

3

DDC18

Văn bản và lưu trữ học ĐC

2

 

Chiều 6

02/03- 20/04/18

(Tuần 7- 14)

Trần Thị Trà Vy

 1. 004

Tự luận

BT học cùng lớp BT khóa 2016

4

DDC07

Logic học

2

50

Chiều 3

24/04- 12/06/18

(tuần 15- 22)

Trần Như Tiến

 1. 005

Tự luận

 

5

DDC09

Mỹ học đại cương

2

50

Chiều 4

28/02- 18/04/18

(Tuần 7- 14)

Nguyễn T. Thu Hiền

 1. 005

 

 

6

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

50

Sáng 6

09/03- 27/04/18

(Tuần 8- 15)

Biện Hùng Vỹ (Ca 1)

Sân trường CS1

Thực hành

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Chiều 2

05/03- 18/06/18

(Tuần 8- 23)

 

 

 

 

           

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

LỚP ĐH. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH (LỚP 1)

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

ĐDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

59

Sáng 2

26/02- 14/05/18

(Tuần 7- 18)

Trần Quốc Hoàn

2B201

Tự luận

 

2

ĐDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

59

Sáng 4

28/02- 18/04/18

(Tuần 7- 14)

Nguyễn Hoàng Minh

2B201

Tự luận

 

3

ĐDC05

Pháp luật đại cương

2

59

Sáng 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

Đỗ Thanh Hương

2B201

Tự luận

 

4

ĐDC10

Xã hội học đại cương

2

59

Sáng 3

24/04- 12/06/18

(Tuần 15- 22)

Lê Thị Minh Thư

2B201

Tự luận

 

5

ĐDC17

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

59

Chiều 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Lê Minh (Ca 1)

Sân trường CS2

Thực hành

 

           

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

   LỚP ĐH. QUẢN TRỊ DU LỊCH LỮ HÀNH (LỚP 2)

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

ĐDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

55

Sáng 4

28/02- 16/05/18

(Tuần 7- 18)

Trần Quốc Hoàn

2B202

Tự luận

 

2

ĐDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

55

Sáng 5

01/03- 19/04/18 (Tuần 7- 14)

Nguyễn Hoàng Minh

2B202

Tự luận

 

3

ĐDC05

Pháp luật đại cương

2

55

Sáng 5

26/04- 14/06/18 (Tuần 15- 22)

Đỗ Thanh Hương

2B202

Tự luận

 

4

ĐDC10

Xã hội học đại cương

2

55

Sáng 3

27/02- 17/04/18 (Tuần 7- 14)

Lê Thị Minh Thư

2B202

Tiểu luận

 

5

ĐDC17

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

55

Chiều 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Lê Minh (Ca 2)

Sân trường CS2

Thực hành

 

           

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

                  LỚP ĐH. HƯỚNG DẪN DU LỊCH (LỚP 1)

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

76

Chiều 4

28/02- 16/05/18

(Tuần 7- 18)

Hoàng Phương Liên

2B201

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

76

Chiều 3

24/04- 12/06/18

(Tuần 15- 22)

Nguyễn Hoàng Minh

2B201

Tự luận

 

3

DDC05

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

76

Chiều 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

Đỗ Thanh Hương

2B201

Tự luận

 

4

DDC07

Tâm lý học

3

76

Chiều 2

26/02- 14/05/18

(Tuần 7- 18)

Đỗ Ngọc Anh

2B201

Tiểu luận

 

5

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- Lớp 1

 

2

50

Sáng 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Biện Hùng Vỹ (ca1)

Sân trường CS2

Thực hành

 

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- Lớp 2

 

2

50

Sáng 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Biện Hùng Vỹ (Ca 2)

Sân trường CS2

Thực hành

 

6

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Sáng 6

09/03- 15/06/18

(Tuần 8- 22)

 

 

 

 

           

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

                 LỚP ĐH. HƯỚNG DẪN DU LỊCH (LỚP 2)

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

75

Chiều 2

26/02- 14/05/18

(Tuần 7- 18)

Hà Thị Vân Khanh

2B202

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

75

Chiều 5

26/04- 14/06/18 (Tuần 15- 22)

Nguyễn Hoàng Minh

2B202

Tự luận

 

3

DDC05

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

75

Chiều 5

01/03- 19/04/18 (Tuần 7- 14)

Đỗ Thanh Hương

2B202

Tự luận

 

4

DDC07

Tâm lý học

3

75

Chiều 4

28/02- 16/05/18

(Tuần 7- 18)

Đỗ Ngọc Anh

2B202

Tiểu luận

 

5

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- Lớp 3

 

2

51

Sáng 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Nguyễn Quốc Hùng (Ca 1)

Sân trường CS2

Thực hành

 

6

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Sáng 6

09/03- 15/06/18

(Tuần 8- 22)

 

 

 

 

           

                                                                                                                                 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

                           LỚP ĐH. TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

 

1

DDC02

Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lênin 2

3

61

Sáng 3

27/02- 08/05/18

(Tuần 7- 17)

Hoàng Phương Liên

2B204

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

61

Sáng 6

27/04- 15/06/18

(Tuần 15- 22)

Nguyễn Hoàng Minh

2B204

Tự luận

 

3

DDC14

Dân tộc học đại cương

2

61

Sáng 6

02/03- 20/04/18

(Tuần 7- 14)

Cao Ng. Ngọc Anh

2B204

Tự luận

 

2

55

Chiều 2

15/01-26/3/18

(Tuần 1-11)

Cao Nguyễn  Ngọc Anh

2B208

Tự luận

ĐH TTVH 5

4

DDC08

Xã hội học đại cương

2

61

Sáng 5

26/04- 14/06/18 (Tuần 15- 22)

Lê Thị Minh Thư

2B204

Tiểu luận

 

5

DDC30

Môi trường & con người

2

61

Sáng 5

01/03- 19/04/18 (Tuần 7- 14)

Nguyễn Thu Hiền

2B204

Tự luận

 

2

55

Chiều 3

16/01-27/3/218

(Tuần 1-11)

Nguyễn Thu Hiền

2B203

Tự luận

ĐH TTVH 5

6

DDC35

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

61

Chiều 4

07/03- 02/05/18

(Tuần 8- 16)

Nguyễn Quốc Hùng (Ca 1)

Sân trường CS2

Thực hành

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Chiều 3

06/03- 12/06/18

(Tuần 8- 22)

 

 

 

 

    

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

           LỚP ĐH. VĂN HÓA HỌC

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

69

Chiều 2

26/02- 14/05/18

(Tuần 7- 18)

 

Hoàng Phương Liên

 

 

 1. 204

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

69

Chiều 4

02/05- 20/06/18

(Tuần 16- 23)

Lê Bá Vương

 1. 204

Tự luận

 

3

DDC39

Nhân học đại cương

2

79

Chiều 4

28/02- 18/04/18 (Tuần7- 14)

Cao Ng. Ngọc Anh

 1. 204

Tự luận

Xếp học cùng khóa 2016

4

DDC08

Xã hội học đại cương

2

69

Chiều 5

01/03- 19/04/18

(Tuần 7- 14)

Lê Thị Minh Thư

 1. 204

Tiểu luận

 

5

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)

2

69

Sáng 2

05/03- 23/04/18 (Tuần 8- 15)

Trần Đình Thảo (Ca 1)

 

Tự luận

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Chiều 3

06/03- 12/06/18

(Tuần 8- 22)

 

 

 

 

           

                                                                                                                                 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

           LỚP ĐH. THƯ VIỆN+ XUẤT BẢN

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

2

67

Chiều 6

02/03- 11/05/18 (Tuần 7- 17)

Hà Thị Vân Khanh

 1. 203

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

67

Chiều 2

23/04- 18/06/18

(Tuần 15- 23)

Lê Bá Vương

 1. 203

Tự luận

 

3

DDC19

Tiếng việt thực hành

 

2

67

Chiều 2

26/02- 16/04/18

(Tuần 7- 14)

Đào Đồng Điện

 1. 203

Tự luận

Xếp học cùng

CĐ. TV

4

DDC08

Xã hội học đại cương

2

67

Chiều 5

26/04- 14/06/18

(Tuần 15- 22)

Lê Thị Minh Thư

 1. 203

Tiểu luận

 

5

DDC15

Lịch sử tư tưởng PĐ& VN

2

67

Chiều 5

01/03- 19/04/18

(Tuần 7- 14)

Nguyễn Sinh Kế

 1. 203

Tự luận

Xếp học cùng lớp XB

6

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)

2

67

Sáng 4

08/03- 02/05/18

(Tuần 8- 16)

Trần Đình Thảo (Ca 1)

Sân trường CS2

 

 

 

 

Tiếng Anh tăng cường (A2.1)

60 tiết

 

Chiều 3

06/03- 12/06/18

(Tuần 8- 22)

 

 

 

 

           

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

(CÁC LỚP HỌC TẠI CƠ SỞ 1

LỚP ĐH. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

LỚP ĐH. QLHĐ ÂM NHẠC+ QLHĐ NGHỆ THUẬT

 

 

 

 

STT

MHP

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

 

1

DVH01

Văn hóa học đại cương

2

77

Sáng 2

26/02-16/4/18

(Tuần 7-14)

Đậu Thị Ánh Tuyết

B214

Tự luận

ĐH QLVH 12

 

2

103

Sáng 3

27/02-17/4/18

(Tuần 7-14)

Lê Thị Hồng Quyên

B004

Tự Luận

ĐH AN, QLHDN

 

2

DVH01

Văn hóa học đại cương

2

65

Sáng 5

18/01-29/03/18

(Tuần 1-11)

Lê Thị Hồng Quyên

2B203

Tự Luận

ĐH DL 11, BT

 

3

DVH22

Đường lối văn hóa văn nghệ của ĐCSVN (1)

2

58

Sáng 6

19/1-30/3/18

(Tuần 1-11)

Lê Thị Hồng Quyên

2B306

Tự Luận

ĐH DL 11

 

Đường lối văn hóa văn nghệ của ĐCSVN (2)

2

59

Chiều 3

16/1-27/3/18

(Tuần 1-11)

Trần Hoài Anh

2B402

Tự Luận

ĐH DL 11