Quy định về việc bố trí dạy và học năm học 2017-2018 tại hai cơ sở đào tạo

Cập nhật: 01/06/2017

Quy định về việc bố trí dạy và học năm học 2017-2018 tại hai cơ sở đào tạo

KHUNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

Cập nhật: 01/06/2017

Khung thời gian năm học 2017-2018: - Học kỳ I (14/8/2017 - 13/01/2018): 22 tuần. - Học kỳ II (15/01/2018 - 30/6/2018): 24 tuần. - Học kỳ hè: 6 tuần, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/8/2018

KHUNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 - 2017

Cập nhật: 23/05/2016

KHUNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 - 2017