Đăng ký học phần bổ sung, đăng ký học lại

Cập nhật: 03/01/2018

Thời Gian đăng ký Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/01/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật: 05/12/2017

Khung thời gian đào tạo học kỳ II, năm học 2017-2018 là 24 tuần, bắt đầu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 29/6/2018.

Thông báo tổ chức Học kỳ hè năm học 2016-2017

Cập nhật: 15/06/2017

Thông báo tổ chức Học kỳ hè năm học 2016-2017

Thông báo Tổ chức đăng ký học tập học kỳ I, năm học 2017-2018

Cập nhật: 01/06/2017

Khung thời gian đào tạo học kỳ I, năm học 2017-2018 là 22 tuần, bắt đầu từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 13/01/2018.

Thông báo Tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyênnghiệp Học kỳ I, năm học 2016-2017

Cập nhật: 23/06/2016

Thông báo Tổ chức cho sinh viên học lại các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyênnghiệp Học kỳ I, năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017

Cập nhật: 23/06/2016

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

Cập nhật: 23/05/2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

Tập huấn Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng năm thứ nhất sử dụng cổng thông tin đăng ký học phần trực tuyến

Cập nhật: 28/12/2015

Tập huấn Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng năm thứ nhất cách đăng ký học tín chỉ. Ban cán sự các lớp tập huấn vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Phòng máy vi tính mới của Trường (Lầu 1, Khu B – Nhà học lý thuyết, Cơ sở 1).

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016

Cập nhật: 24/12/2015

Từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 16/01/2016, sinh viên đăng ký học (dự báo): Triển khai đến sinh viên, các Khoa, Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm biết cách thức đăng ký, mức học phí tín chỉ đối với từng loại học phần...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

Cập nhật: 18/06/2015

Hiện nay phòng đào tạo đã nhập xong dữ liệu các học phần thuộc kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2015 – 2016 của các ngành và chuyên ngành của nhà trường vào chương trình phần mềm để sinh viên tiến hành đăng ký.